Skip to main content

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti K2 Solartech, s.r.o. (dále jen „VOP“) ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), určují část obsahu smluvního vztahu a upravují některá práva a povinnosti mezi společností K2 Solartech, s.r.o., IČ: 17224501, DIČ: CZ17224501, se sídlem Leskovice 31, 386 01 Radomyšl, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 32270, jako zhotovitelem nebo prodávajícím (dále jen „dodavatel“), a třetí osobou jako objednatelem/zákazníkem nebo kupujícím (dále jen „objednatel“), při provádění díla na základě smlouvy o dílo nebo při prodeji zboží na základě kupní smlouvy.
2. VOP jsou zveřejněny na internetové stránce dodavatele www.k2solartech.cz (dále jen „Internetová stránka“) spolu s Dokumentací (jednotlivé produktové listy, uživatelské příručky, návody na obsluhu a záruční podmínky výrobců).
3. VOP jsou pro dodavatele i objednatele závazné. Individuální ujednání ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem má přednost před VOP. VOP jsou v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodou výslovně jinak.
4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou smlouvy na straně objednatele spotřebitel (srov. § 419 občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP nejen občanským zákoníkem, ale také zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou na straně objednatele podnikatel (srov. § 420 a násl. občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem.
5. „Smlouva na Fotovoltaický systém“ se pro účely VOP rozumí smlouva o dílo, kterou se dodavatel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení solární elektrárny na klíč dle specifikace ve smlouvě.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Objednávka objednatele musí být učiněna v písemné formě nebo se souhlasem dodavatele ústně (telefonicky). Písemná forma je zachována také v případě, pokud je učiněna elektronickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu objednávky a určení osoby, která objednávku učinila; je-li objednávka učiněna e-mailem, nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
Objednávka navazuje na nabídku dodavatele vyžádanou objednatelem obsahující zejména specifikaci plnění, cenu, platební podmínky, místo a termín plnění. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku kdykoliv odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
2. Smlouva mezi dodavatelem a objednatelem je uzavřena v návaznosti na individuální komunikaci smluvních stran okamžikem, kdy objednatel, kterému byla učiněna nabídka dodavatelem, oznámí řádně a včas dodavateli, že přijímá (akceptuje) nezměněnou nabídku předloženou objednateli dodavatelem. Tím dojde k ujednání obsahu smlouvy.
3. Pokud objednatel využije při uzavírání smlouvy komunikační prostředky na dálku (telefon, e mail, …), nese náklady s tím spojené.
4. Prezentace zboží nebo služeb dodavatele na Internetové stránce není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Objednatel je oprávněn požádat dodavatele o změnu díla, specifikovaného ve smlouvě, včetně změny typu a počtu hlavních komponent díla, nejpozději však do uplynutí 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Změna díla podle předchozí věty vyžaduje dohodu smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě, který bude upravovat minimálně změnu díla, kterou dodavatel bezdůvodně neodmítne, a s tím související změnu ceny díla a změnu dodací lhůty. Návrh objednatele na změnu díla po uplynutí 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy je dodavatel oprávněn bez dalšího odmítnout.

III. Cena, platební podmínky

1. Cena plnění je určena dohodou smluvních stran ve smlouvě.
2. Předmět plnění uhradí objednatel dodavateli po splnění plnění nebo části plnění na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem v souladu s platnými právními předpisy.
3. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli zálohu na cenu plnění až do výše 100 % ceny plnění. Na tuto skutečnost bude objednatel upozorněn před uzavřením smlouvy.
4. Daňové doklady a zálohové faktury (dále jen „faktura“) bude dodavatel vystavovat v elektronické podobě. Po vystavení dodavatel fakturu zašle na e-mailovou adresu objednatele. Faktura se považuje za doručenou v den jejího odeslání objednateli.
5. Je-li objednatel v prodlení se splněním svého peněžitého plnění dodavateli, nebo je-li zřejmé, že objednatel svůj závazek nebo jeho část nesplní, není dodavatel povinen pokračovat v plnění smlouvy nebo zahájit plnění smlouvy, pokud s plněním smlouvy ještě nezačal. Dodavatel je dále oprávněn v takovém případě požadovat před zahájením plnění nebo pokračováním v plnění smlouvy od objednatele platbu celé ceny plnění.
6. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z ceny plnění.

IV. Dodací a další podmínky

1. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému dodání zboží nebo provádění díla.
2. Objednatel je povinen zjistit v místě plnění svoji osobní přítomnost nebo přítomnost osoby oprávněné za objednatele plnění převzít. V opačném případě je dodavatel oprávněn odmítnout předání plnění a naúčtovat objednateli cenu výjezdu.
3. Pokud v konkrétním období, ve kterém má být technologie na základě dohody smluvních stran na nemovitosti instalována, nejsou vhodné klimatické podmínky pro provádění prací, zejména ve vztahu k bezpečnosti práce (např. nepřetržitý déšť, sněžení, mráz, krupobití, průměrné denní teploty nižší než 7° Celsia, silný vítr a jiné povětrnostní podmínky, které by při instalaci technologie v takových podmínkách způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce, či mařily technologické požadavky), je dodavatel oprávněn prodloužit termín plnění (sjednanou dobu pro předání technologie objednateli), o čemž bude objednatele informovat.
4. Dodavatel je povinen udržovat na staveništi v souvislosti s probíhajícími pracemi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
5. Objednatel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost zabezpečit materiál (části technologie) doručený dodavatelem na staveniště proti krádeži, a to až do doby, než od dodavatele převezme technologii.
6. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, vždy však pouze za účasti dodavatele a za dodržení podmínek bezpečnostních předpisů.
8. Pokud dodavatel bude v prodlení s dokončením technologie, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 25 % z ceny díla. Případnou náhradu škody je možné požadovat pouze v rozsahu, ve kterém škoda přesahuje smluvní pokutu.
9. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu typu hlavních komponent díla specifikovaných ve smlouvě. Změna podle předchozí věty nevyžaduje souhlas objednatele, pokud na základě této změny dodá dodavatel objednateli ekvivalentní anebo lepší technologii, a současně, pokud nedojde ke změně ceny díla. Dodavatel je povinen o změně typu hlavních komponent díla objednatele informovat.

V. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, odstranění vad

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Není-li stanoveno v těchto VOP jinak, resp. je-li objednatelem spotřebitel, práva objednatele z vadného plnění upravují nejen příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale také zákona o ochraně spotřebitele.
2. Dodavatel odpovídá za vady, které mělo plnění, nebo jeho část v okamžiku předání a převzetí plnění, nebo jeho části objednateli.
3. Objednatel uplatní vady na kontaktním e-mailu dodavatele info@k2solartech.cz, a to bezodkladně po jejich zjištění. V případě zjevných vad, pokud jde o technologii, však nejpozději při předání technologie do předávacího protokolu, a v případě jiné části díla nejpozději při předání takové jiné části díla. V případě zjevných vad jako je zejména nekompletnost dodávek a rozbité anebo jinak znehodnocené zboží však nejpozději ihned u zástupce dodavatele, který takové zboží objednateli předává. Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje, a oznámí, jaká práva u dodavatele ve vztahu k vadě uplatňuje. Dodavatel se zavazuje kontaktovat objednatele do 3 pracovních dní od obdržení oznámení.
4. Dodavatel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve lhůtě stanovené dodavatelem, která je do 30 dnů ode dne uplatnění vady u dodavatele. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
5. Vady, které mělo plnění v okamžiku předání a převzetí, budou po dobu trvání zákonné odpovědnosti dodavatele za tyto vady, dodavatelem odstraněny na náklady a odpovědnost dodavatele. Odstranění ostatních vad, včetně odstranění vad hlavních komponent technologie v záruce dodané na základě smlouvy, může dodavatel objednateli účtovat podle ceníku. Shodně bude dodavatel objednateli účtovat odstranění vad
nemajících povahu v samotném díle nebo službách dodavatele, či jiné služby poskytnuté objednateli na žádost objednatele.
6. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady, za kterou dodavatel odpovídá. Dodavatel je oprávněn odstranit vadu také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných typů hlavních komponent, které však musí být ekvivalentní nebo lepší technologií oproti původně použitým hlavním komponentám.
7. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost na jednotlivé hlavní komponenty díla. Hlavní komponenty díla a doba trvání záruky jsou specifikovány ve smlouvě o dílo. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím technologie.
8. Podmínkou pro poskytnutí záruky je kromě plnění podmínek stanovených v Dokumentaci objednatelem také provádění servisních zásahů na technologii výhradně prostřednictvím dodavatele, a souhlas objednatele a trvání souhlasu objednatele s monitorováním provozu technologie dodavatelem.
9. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími vlivy nemajícími povahu v samotném díle nebo službách poskytnutých dodavatelem. Záruka se nevztahuje ani na vady vzniklé z jakýchkoliv úprav či zásahů do díla neprovedených dodavatelem. Záruka je dále vyloučena také v případech specifikovaných v Dokumentaci.

VI. Odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy z důvodů a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podala insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.
3. Za podstatné porušení smlouvy dodavatelem kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku považuje také:
-prodlení se zahájením instalace technologie delší než 45 dní;
-prodlení s předáním technologie delší než 60 dní;
-prodlení s odstraněním vad díla delší než 30 dní.
4. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku považuje také:
-prodlení s úhradou faktury delší než 30 dní;
-prodlení s poskytnutím součinnosti delší než 14 dní;
-prodlení s předáním místa plnění delší než 14 dní.
5. V případě, že dodavatel před odstoupením od smlouvy ve věci plnění smlouvy již vynaložil nějaké náklady na plnění smlouvy, je objednatel povinen uhradit na výzvu dodavatele částku, která odpovídá výši vynaložených nákladů, a to nejpozději do 30 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv před předáním staveniště dodavateli zrušit smlouvu zaplacením odstupného ve výši 10 % z celkové ceny díla.
7. Dodavatel je oprávněn zrušit smlouvu bez zaplacení odstupného, dojde-li u dodavatele ke změně okolností, za nichž po dodavateli nelze spravedlivě požadovat splnění smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen vrátit objednateli částku do té doby uhrazenou objednatelem dodavateli, avšak sníženou o již prokazatelně vynaložené náklady dodavatele (např. za vypracování odborného posudku).
8. Pro účely „Smlouvy na Fotovoltaický systém“ dále platí následující:
Zamítnutí „žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“ příslušným distributorem elektrickéenergie znamená zrušení smlouvy o dílo od počátku. Dodavatel je v takovém případě povinen vrátit objednateli částku do té doby uhrazenou objednatelem dodavateli, avšak sníženou o prokazatelně vynaložené náklady dodavatele a to do 30 dní ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o zamítnutí „žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě“. Pokud dodavatel před nebo v průběhu instalace technologie zjistí, že konstrukce střechy nemovitosti má skryté vady a kotvení solárních panelů na střeše nemovitosti by nebylo dostatečné a hrozilo by uvolnění kotvících bodů, nestabilita či pád konstrukce s fotovoltaickými panely, je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Dodavatel je v takovém případě povinen vrátit objednateli částku do té doby uhrazenou objednatelem dodavateli, a to do 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy o dílo objednateli. Pokud dodavatel před nebo v průběhu instalace technologie zjistí, že elektroinstalace nemovitosti má skryté vady (např. dvoužilové vedení v provedení Al) a není tak možné provést instalaci technologie a zajistit její bezpečný provoz, je dodavatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit. Dodavatel je v takovém případě povinen vrátit objednateli částku do té doby uhrazenou objednatelem dodavateli, a to do 30 dní od doručení odstoupení od smlouvy o dílo objednateli.
9. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, je objednatel v postavení spotřebitele v souladu a za podmínek ust. § 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů, k čemuž může využít vzorový formulář podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Pokud objednatel v postavení spotřebitele využije svého práva na odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli. Objednatel bere na vědomí ust. § 1837 občanského zákoníku, v němž je uvedeno, v jakých případech nemůže objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel odesláním objednávky souhlasí s tím, aby dodavatel zahájil plnění na základě smlouvy dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

VII. Ostatní ujednání, vyšší moc, ochrana osobních údajů

1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude mít technologii dodanou na základě „Smlouvy na Fotovoltaický systém“ dodavatelem vypnutou až do doby, než mu příslušný distributor elektrické energie vymění elektroměr a vystaví protokol o prvním paralelním připojení mikrozdroje k distribuční soustavě. Dodavatel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění technologie objednatelem, tzn. před vydáním potvrzení o prvním paralelním
připojení k distribuční soustavě.
2. Pokud je kterákoliv smluvní strana zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle smlouvy (včetně zejména povinnosti zahájit, pokračovat a dokončit provádění díla) v důsledku události vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně oznámí (postačí telefonicky nebo e-mailem) druhé smluvní straně neprodleně, jakmile je to možné, s popisem podstaty a příslušných záležitostí souvisejících s událostí vyšší moci a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání zbavení možnosti plnit nebo prodlení. O dobu trvání vlivu vyšší moci se automaticky prodlužuje doba plnění závazků vyplývajících ze
smlouvy. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 30 dnů, projednají smluvní strany další postup. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vzniknou nezávisle na vůli smluvních stran po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, mezi které smluvní strany výslovně zařazují také omezení stanovená státními orgány majícími zásadní vliv na podnikání dodavatele, byť by je bylo možné v době uzavření smlouvy předvídat.
3. Dodavatel se zprostí povinnosti k náhradě škody v případě mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl v prodlení s plněním smluvených povinností.
4. Dodavatel je odpovědný za škody na majetku objednatele, které vznikly prokazatelně a výhradně v důsledku provádění díla nebo odstraňování vad díla, a je povinen je na své náklady odstranit.
5. Dodavatel ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů, zákona o evidenci obyvatel, vše v platném znění, zpracovává osobní údaje objednatele nezbytné pro plnění smlouvy, a to jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, případně další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ), pokud je
v rámci plnění smlouvy sjednáno zastupování v dotačním řízení. Dodavatel zpracovává pro výše uvedené účely osobní údaje sám nebo na základě smluvního vztahu prostřednictvím třetích osob. Dodavatel uchovává osobní údaje v elektronické podobě po nezbytně nutnou dobu vyplývající z účelu smlouvy a programu NZÚ a do vypořádání práv a závazků ze smlouvy a dotace vyplývajících. Objednatel byl před uzavřením smlouvy informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude údaje zpracovávat a komu případně mohou být údaje zpřístupněny. Objednatel byl před uzavřením smlouvy rovněž poučen o tom, zda je poskytnutí údaje povinné či dobrovolné. Dále byl objednatel před uzavřením
smlouvy poučen o právu přístupu k údajům, právu na opravu údajů, jakož i o dalších právech stanovených v čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 GDPR. Údaje objednatele budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účely výše uvedenými. Údaje objednatele budou dodavatelem zpřístupněny zaměstnancům a jiným pověřeným osobám, kteří se podílejí na plnění výše uvedených činností dodavatele, dále pak Státnímu fondu životního prostředí, pokud bude podávána žádost o dotaci z NZÚ. Údaje objednatele budou zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Pokud je objednatel v postavení spotřebitele, nemohou VOP zkrátit platnými právními předpisy ve prospěch objednatele jako spotřebitele stanovená práva a povinnosti, od nichž se nelze ani ujednáním smluvních stran odchýlit.
2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů je dodavatelem zajištěno prostřednictvím adresy elektronické pošty info@k2solartech.cz nebo adresy datové schránky utfdg95. Vyřízení stížnosti bude zasláno na adresu elektronické pošty objednatele. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa https://www.coi.cz nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím on-lin e formuláře na
stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/
3. Dodavatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
4. Dodavatel je oprávněn k podnikání v rozsahu dle živnostenského oprávnění. Kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor Česká obchodní inspekce.
5. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2023. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění; takovou změnou VOP však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.